VIP Live

Huisartsenpraktijk Wormerveer werkt voor de ketenzorg samen met VIP Live om werkprocessen te vereenvoudigen zoals het declaratieproces, maar ook voor samenwerkingsactiviteiten en voor inzicht.
Hiervoor is het nodig om uw gegevens te verwerken. Omdat het verwerken van persoonsgegevens niet zomaar is toegestaan willen wij u middels dit schrijven informeren over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wetgeving
Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. De belangrijkste privacywet in Nederland is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De AVG schrijft regels voor waaraan organisaties zich moeten houden wanneer zij werken met persoonsgegevens.
Eén van die regels is dat organisaties niet zomaar persoonsgegevens mogen doorgeven aan andere organisaties. De algemene regel is dat dit alleen mag als het perse moet om het doel te bereiken. Of dit zo is, kan dus per situatie verschillen.

 

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als zij daar een goede reden voor hebben. De juridisch term hiervoor is ‘grondslag’. In de AVG staan 6 mogelijke grondslagen. Deze grondslagen kunt u hier inzien.

 

Wanneer het doel van het delen van de persoonsgegeven ‘verenigbaar’ is, dan houdt dit in dat je de gegevens deelt met hetzelfde doel als waarvoor je zelf ook de gegevens hebt gekregen (je behoudt dezelfde ‘grondslag’).
In het geval van VIP Live is hier niet bij alle delen van het programma sprake van.
Daarom beroepen wij ons ook op een andere grondslag, namelijk de grondslag ‘toestemming van betrokkene’.
Deze grondslag houdt in dat wij iedere patiënt om toestemming vragen om deel te nemen aan het ketenzorgprogramma. Deze patiënt wordt vooraf duidelijk geïnformeerd zodat duidelijk is waar de toestemming voor is. Ook wordt uitgelegd dat de patiënt zijn/haar toestemming altijd weer in kan trekken.

 

Aanleveren gegevens

De gegevens die VIP Live uit ons huisartseninformatiesysteem haalt zijn in de eerste instantie gepseudonimiseert. Dat betekent dat zij in de eerste instantie niet direct naar u herleidbaar zijn.
Pas na een 2e identificatieronde van de zorgverlener kan men de aangeleverde gegevens koppelen aan u als patiënt.

 

Toegang

Uw huisarts bepaald welke personen toegang hebben tot de database van VIP Live. De praktijkmedewerkers die een inlogmogelijkheid hebben, hebben de gegevens nodig om hun werk uit te kunnen oefenen. Dit kan de praktijkondersteuner zijn die wil weten welke patiënten zij nog op moet roepen voor een jaarcontrole (inzicht), dit kan de huisarts zijn die een declaratie uit wil voeren (declaratie) of een huisarts of praktijkondersteuner die wil overleggen met bijvoorbeeld de thuiszorg (samenwerkingsactiviteit).